Desať jednoduchých pravidiel pre tvorbu motivačného listu k žiadosti o zamestnanie v akademickej sfére

Nájsť akademickú pozíciu, ktorá najlepšie vyhovuje schopnostiam a preferenciám uchádzača, sa stáva čoraz náročnejšou úlohou. V dnešnom extrémne konkurenčnom prostredí pripadajú na jednu pozíciu desiatky prihlášok (a často aj viac). Výsledkom je, že výberové komisie posudzujú kvalitu kandidátov na základe mnohých kritérií, vrátane predchádzajúcich úspechov uvedených v ich životopisoch, odporúčacích listov od svojich inštruktorov, supervízorov alebo kolegov, technických a prezentačných zručností a výskumných plánov.      V mnohých prípadoch je prvé stretnutie s uchádzačmi sprostredkované ich motivačným listom. Ak je motivačný list kvalitne vypracovaný, môže pôsobiť ako také “predstavenie”, tzv. filter prvej fázy výberu a ako presvedčivý argument pre prijatie uchádzača. Na druhej strane, generický, nudný a nekonštruktívny motivačný list plný preklepov zvyšuje pravdepodobnosť zamietnutia prihlášky a častokrát nezvratne zablokuje uchádzačovi vstup na vysnívanú pozíciu. Nižšie uvedený zoznam pravidiel by mal byť nápomocný pri zostavovaní motivačného listu, ktorý poslúži ako katalyzátor pre posun žiadosti do ďalších fáz hodnotenia. Poskytnuté pravidlá sú špeciálne navrhnuté pre žiadosti o zamestnanie na akademickú pozíciu (napr. doktorand, post-doktorand, lektor, člen fakulty). Hoci väčšina týchto pravidiel je relevantná aj pre iné typy pracovných miest (napr. v priemysle), dané pozície môžu mať špecifické požiadavky, ktoré je potrebné vziať do úvahy.

Pravidlo 1: Pred tvorbou prihlášky, si urobte zoznam pre a proti danej pozície

  1. novembra 1838 Charles Darwin požiadal o ruku svoju sesternicu Emmu Wedgwoodovú a do denníka si napísal: „Deň D!“ Nasledovalo (od 29. januára 1839) 43 rokov šťastného manželstva, čo podčiarklo skutočnosť, že Darwinov návrh na sobáš a Wedgwoodovej prijatie boli obe správne rozhodnutia. Pravdepodobne však nie je až tak všeobecne známe, že Darwin len pár mesiacov pred zasnúbením napísal dva zápisky, v ktorých zvažoval klady a zápory tohto manželstva. Podľa Darwinovho príkladu je pred začatím písania žiadosti o zamestnanie užitočné zhrnúť dôvody v prospech (a tiež proti) uchádzaniu sa o danú pozíciu. Urobte si podrobný prieskum dostupných pozícií, ktoré by vám mohli vyhovovať. Zájdite nad rámec informácií poskytovaných pracovnými inzerátmi a webovými stránkami inštitúcií – konzultujte svoje kroky s mentormi, poradcami a kolegami. Motivačný list začnite písať len vtedy, ak klady uchádzania sa o pozíciu prevažujú nad zápormi. To vám pomôže zostaviť text v motivovanom štýle.

Pravidlo 2: Text musí byť krátky a jednoduchý

Toto je jeden z kľúčových princípov efektívneho verejného prejavu a písania. Motivačný list by mal mať maximálne dve strany, ak to osobitné formálne požiadavky nevyžadujú inak. Adresujte list konkrétnej menovanej osobe. Krátky úvod slúži ako „rukoväť“, t. j. mal by upútať pozornosť členov výberovej komisie. Následne môžete prejsť na stručné a jasné zhrnutie vašich najdôležitejších – a relevantných – kvalifikácií. Správne vyváženie vašich výskumných, učiteľských a administratívnych (alebo iných) zručností závisí od charakteru pozície. V ďalšej časti vysvetlite, čo vás na pozícii láka a ako zapadá do vášho kariérneho plánu. Buďte struční a konkrétni. Čokoľvek menej ako konkrétne a relevantné informácie a vaši čitatelia rýchlo stratia záujem a prejdú k ďalšiemu uchádzačovi. Neduplikujte svoj životopis. Radšej zdôraznite to, čo sa v životopise nespomína alebo nie je dostatočne opísané. Uistite sa ale, že váš motivačný list je v súlade s vaším životopisom. V prípade digitálneho motivačného listu môžete uviesť hypertextové odkazy na informácie, ktoré môžu byť relevantné, ako sú vaše webové stránky alebo zoznam publikácií (napr. odkaz na ResearcherID, ORCID alebo GoogleScholar). Záver listu je rovnako dôležitý ako jeho úvod. Nedovoľte, aby sa list skončil neurčitým alebo slabým posledným odsekom. Určite ukončite svoj list jasným vyhlásením vyjadrujúcim záujem o pohovor.

Pravidlo 3: Buďte originálni, nekonformní a osobní

Aj keď je užitočné prečítať si pre inšpiráciu motivačné listy úspešných kandidátov, nenechajte sa príliš ovplyvniť ich štýlom a obsahom. Buďte sám sebou. Predstavte si svoj motivačný list ako otvárač vašej prihlášky, podobne ako korok, ktorý predstavuje vstup do obsahu fľaše vína. Rovnako ako prasknutý alebo zhnitý korok odradí užívateľa od naliatia obsahu fľaše do pohára a zhodnotenia všetkých jej atribútov, motivačný list, ktorý nezaujme, môže brániť personalistovi prečítať si celú žiadosť a posúdiť či ste práve vy predurčený na danú pozíciu.

Pravidlo 4: Ukážte motiváciu a úprimný záujem

Ak sa uchádzate o pozíciu vo výskume, skúste si odpovedať na nasledujúce otázky: prečo ste si vybrali túto pozíciu, čo je vzrušujúce na projektoch vykonávaných v laboratóriu a akej časti projektu by ste sa chceli venovať. Musíte preukázať, že ste nečítali len názvy nedávnych publikácií, ale že ste oboznámení s metodológiou, experimentálnym dizajnom a analýzou presne tak, ako ich vykonáva váš budúci zamestnávateľ. To vám pomôže navrhnúť budúce experimenty alebo výskumné smery, zamerané na lepšie pochopenie skúmaných javov. V prípade pozície na fakulte vysvetlite, prečo plánujete pokračovať vo svojej kariére na danej inštitúcii, uveďte, aký úžitok vám prinesie spolupráca so skupinami na oddelení a tak isto, ako plánujete získať podporu pre svoj výskum, opíšte svoje skúsenosti s vedením študentov a post-doktorandov a demonštrujte svoju motiváciu k vyučovaniu, ak pozícia zahrňuje činnosti súvisiace s vyučovaním.

Pravidlo 5: Uveďte úprimný opis seba samého 

Poskytnite pohľad na vašu osobnosť, napríklad vo forme príbehu, ktorý vyzdvihne vaše špecifické vlastnosti. Vyberte si niekoľko prídavných mien, ktoré vás najviac vystihujú. Môžete poskytnúť informácie o ceste, ktorá viedla k vášmu záujmu o konkrétnu oblasť. Buďte pozitívni.

Pravidlo 6: Zvýraznite svoje silné stránky

Aký úžitok bude mať laboratórium alebo inštitúcia z toho, že budete na ich palube? Uveďte svoje hlavné úspechy a technické zručnosti. Explicitne uveďte, ako sú vaše schopnosti a záujmy v súlade s danou pozíciou. Rozviňte, čo vás robí obzvlášť vhodnými alebo lukratívnymi pre konkrétnu pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Vysvetlite, ktoré z vašich silných stránok vás môžu odlišovať od ostatných kandidátov. Ak váš profil presne nezodpovedá všetkým kritériám, ktoré zamestnávateľ požaduje, uveďte, čo ste ochotní urobiť, aby ste sa naučili konkrétne zručnosti, ktoré daná organizácia potrebuje (napr. absolvovanie špeciálneho kurzu alebo školenia). Nezabudnite na svoje behaviorálne zručnosti, ako je schopnosť viesť projekt, pracovať ako člen tímu alebo byť efektívnym komunikátorom.

Pravidlo 7: Nerecyklujte

Ak posielate prihlášky na viacero pozícií, nepoužívajte rovnaký text s tým, že zmeníte len názov inštitúcie. Je dôležité prispôsobiť svoj motivačný list pozícii, o ktorú sa uchádzate. Každá výskumná skupina a každá inštitúcia sa pýši určitými atribútmi, ktoré ju robia jedinečnou. Preto sú všeobecné a šablónové texty náchylné na neúspech. Môžu vytvoriť dojem, že vás skutočne nezaujíma inzerovaná pozícia a s najväčšou pravdepodobnosťou váš motivačný list skončí v koši.

Pravidlo 8: Vyhnite sa nadhodnocovaniu a nepravdivým tvrdeniam

Nadhodnocovanie býva únavné a nepravdivé tvrdenia, ak sa odhalia, vedú k okamžitému odmietnutiu žiadosti. Nesnažte sa vyzerať lepšie alebo kvalifikovanejšie ako reálne ste. Vyhnite sa pompéznym metaforám a klišé. Buďte úprimní a pravdiví. Nepreháňajte. Nebuďte nerealistickí v tom, čo by ste mohli dosiahnuť, aby vám bola daná pozícia ponúknutá,             t. j. neuvádzajte sľuby, ktoré nemôžete dodržať. Pamätajte, že je vždy lepšie nebyť prijatý na pozíciu, ako sa dostať do problémov alebo konfliktov pri jej zastávaní.

Pravidlo 9: Nepodceňujte formálnu kvalitu motivačného listu

Ak sa motivačný list dobre číta, dobre vyzerá a neobsahuje pravopisné a gramatické chyby, potom bude mať čitateľ tendenciu spájať si tieto vlastnosti s kandidátom. Ak sa kandidát nedokáže bezchybne vyjadriť, povedie to k jeho okamžitému odmietnutiu. Dôležitá je korektúra obsahu, pravopisu a štýlu. Tu je niekoľko návrhov: skontrolujte po sebe pravopis, ale tak isto požiadajte o kontrolu kolegu alebo dôveryhodného známeho. Automatická kontrola pravopisu nemusí zachytiť nevhodné použitie podobne napísaných slov alebo homoným, buďte obzvlášť opatrní pri správnom písaní mien príjemcov a inštitúcií, skontrolujte všetky dátumy a adresy, na ktoré sa odkazujete, vyhýbajte sa zoznamom alebo odrážkam a vyhýbajte sa nezvyčajným alebo nečitateľným typom písma.

Pravidlo 10: Majte plán a neponáhľajte sa

Keď si myslíte, že váš motivačný list je už v najlepšom možnom stave, skúste sa vžiť do pozície personalistu. Ale urobte to až po pár dňoch. Takýto odstup vám pomôže vidieť nedostatky, ktoré v čase písania neboli zrejmé. Správne naformátujte motivačný list, aj keď sa posiela e-mailom. Vopred si vyžiadajte referencie alebo odporúčania. Venujte dostatok času dokončeniu listu. Upozorňujeme, že rôzne krajiny môžu mať rôzne postupy podávania žiadostí a nie všetko uvedené vyššie bude platiť pre každú krajinu. Nechajte preto váš motivačný list skontrolovať aj niekým, kto je znalý v miestnych zvyklostiach. A hlavne, nepremeškajte termín podania prihlášky.

Hoci dobre napísaný motivačný list je len malým krokom k úspešnej žiadosti o zamestnanie, môže poskytnúť dôležitú výhodu tým, že podnieti záujem výberovej komisie o konkrétneho uchádzača. Motivačný list by mal byť priložený k žiadosti, aj keď to nie je formálne požadované, pretože môže pomôcť zdôrazniť kvality uchádzača súvisiace s popisom pozície a môže poukázať na konkrétnu časť dlhšieho životopisu, kde personalista môže nájsť podrobnejšie informácie. Inak povedané, motivačný list je kľučka na dvierkach prihlášky a v závislosti od jeho kvality môžu ostať dvierka zatvorené alebo sa môžu otvoriť.

Preložila: Mgr. Veronika Rubintová

Originál článok:  Tomaska L, Nosek J (2018). Ten simple rules for writing a cover letter to accompany a job application for an academic position. PLoS Comput Biol 14(5): e1006132. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006132

Leave a Reply